Ví dụ Java: Thừa kế, viết đè phương thức


Ví dụ minh họa kĩ thuật thừa kế, viết đè phương thức (overload) trong Java

  /*  DO NOT REMOVE THESE BELOW COMMENTS

Created by Le Huu Dung

Published on www.huudungle.net */

class A{
public void greeting(){
System.out.println("greeting from A");
}
}//A
class B extends A{
public void doSomething(){
System.out.println("B is doing something");
}
//viet de phuong thuc greeting
public void greeting(){
System.out.println("greeting from B");
}
}//B
public class OOP04{
public static void main(String[] a){
A obj1=new A();
B obj2=new B();
obj1.greeting();
obj2.doSomething();
obj2.greeting();
}
}


( đã được xem 2568 lần từ 02/02/2010 )

Phản hồi bài viết

   
Họ tên  
Email*
Mã xác thực email
Tiêu đề*  
Nội dung*  
Đính kèm 
 
 
Trang 1
Tôi là Lê Hữu Dũng
Giảng viên CNTT
Khoa Công nghệ Tin học
Viện Đại học Mở Hà Nội