Java: ví dụ về Mảng


Đây là file nguồn ví dụ trong bài giảng ngày 23/3/2010 lớp 0209A2 môn Lập trình Java

import java.io.*;
import java.util.*;
public class Mang01{
public static void main(
String[] args){
int[] a = new int[] {4, 3, 6, 1};
System.out.println("Length: " + a.length);
System.out.println("Mang: ");
for (int i=0; i<a.length; i++ )
System.out.println(a[i]);
int[] b;
//b=a;
b=new int [a.length];
System.arraycopy( a, 0, b, 0, a.length);
System.out.println("Mang b: ");
a[0]=0;
for (int i=0; i<b.length; i++ )
System.out.println(b[i]);
//sap xep mang
Arrays.sort(a);
/*
for (int i=0; i<a.length-1; i++)
for (int j=i+1; j<a.length; j++)
if (a[i]>a[j]){
int tg=a[i];
a[i]=a[j];
a[j]=tg;
}
*/
System.out.println("Mang A da sap xep: ");
for (int i=0; i<a.length; i++ )
System.out.println(a[i]);
}//main
}//class

( đã được xem 2861 lần từ 24/03/2010 )

Tệp đính kèm

  1. Mang01.zip(1021 lượt tải về)

Phản hồi bài viết

   
Họ tên  
Email*
Mã xác thực email
Tiêu đề*  
Nội dung*  
Đính kèm 
 
 
Trang 1
Tôi là Lê Hữu Dũng
Giảng viên CNTT
Khoa Công nghệ Tin học
Viện Đại học Mở Hà Nội