[ASP.NET] Ví dụ hiện danh sách hàng hoá lên Repeater


Hiện dữ liệu từ bảng tblHanghoa

  1. ra Repeater theo dạng bảng hoặc danh sách có thứ tự
  2. Ở danh sách dạng bảng, thêm vào 1 cột chứa link button "Xoá". Xử lý sự kiện ItemCommand của Repeater để xoá bản ghi tương ứng với linkbutton Xoá được người dùng click. (hanghoa_danhsach_xoa.zip)

( đã được xem 3040 lần từ 24/05/2012 )

Tệp đính kèm

  1. Hanghoa_Danhsach.zip(968 lượt tải về)

Phản hồi bài viết

   
Họ tên  
Email*
Mã xác thực email
Tiêu đề*  
Nội dung*  
Đính kèm 
 
 
Phạm Ngọc Dũng pnd08b4@...
xử lý sự kiện item command của Repeter để xóa bản ghi tương ứng
EM chưa hiểu về sự kiện item command của Repeter và làm sao để lấy được trường sTenhang để so sánh khi xóa
Tệp đính kèm
  1. Phạm Ngọc Dũng_08b4_delete dữ lieu.zip(197 lượt tải về)
Trang 1
Tôi là Lê Hữu Dũng
Giảng viên CNTT
Khoa Công nghệ Tin học
Viện Đại học Mở Hà Nội