[ASP.NET] Ví dụ sửa dữ liệu


Tiếp tục làm trên trang Hanghoa_Danhsach.aspx

 

  1.   Thêm vào Danh sách dạng bảng 1 cột chứa liên kết “sửa”. Mỗi liên kết thể hiện dưới dạng 1 icon sửa, tham chiếu (href) sang trang Hanghoa_Sua.aspx có truyền Mã hàng (PK_iHanghoaID) tương ứng trên biến QueryString có tên là “pid”
  2. Trang Hanghoa_Sua.aspx thiết kế sẵn các điều khiển nhập liệu, các validator cần thiết:
    1. Khi nạp trang: kiểm tra nếu có querystring “pid” thì lấy thông tin hàng hoá tương ứng hiện lên các control đang có trên trang
    2. Xử lý sự kiện cho button “Cập nhật” để ghi nhận những thay đổi của bản ghi đang được sửa vào CSDL bằng cách sử dụng 1 StoreProcedure tương ứng 

( đã được xem 2325 lần từ 28/05/2012 )

Tệp đính kèm

  1. Hanghoa_Sua.zip(930 lượt tải về)

Phản hồi bài viết

   
Họ tên  
Email*
Mã xác thực email
Tiêu đề*  
Nội dung*  
Đính kèm 
 
 
Trang 1
Tôi là Lê Hữu Dũng
Giảng viên CNTT
Khoa Công nghệ Tin học
Viện Đại học Mở Hà Nội