Thêm 1 ví dụ với Kiểu cấu trúc


Congnhan{Hoten, Tuoi, Hesoluong} Bài này chúng ta làm việc với 1 mảng DL có cấu trúc như trên

 

/*

Congnhan{Hoten, Tuoi, Hesoluong}

1. Nhap danh sach N cong nhan

2. Hien danh sach ra man hinh

3. Nhap 1 so nguyen T, 

   hien ho ten nhung Congnhan co Tuoi>=T

*/

#include <conio.h>

#include <stdio.h>

typedef struct {

char Hoten[30];

int Tuoi;

float Hesoluong;

} Congnhan;

void main(){

Congnhan m[100];//mang

int n, i, t;

float tg;//trung gian de nhap Hesoluong

clrscr();

//1

printf("Nhap so luong cong nhan: ");

scanf("%d", &n);

for (i=0; i<n; i++){

printf("Ho ten cong nhan thu %d: ", i+1);

fflush(stdin);

gets(m[i].Hoten);

printf("Tuoi: ");

scanf("%d", &m[i].Tuoi);

printf("He so luong: ");

scanf("%f", &tg);

m[i].Hesoluong=tg;

}//for

//2

printf("Danh sach Cong nhan: ");

printf("\n%-4s%-30s %-5s  %-15s",

"STT","Ho ten", "Tuoi", "He so luong");

 

for (i=0; i<n; i++){

printf("\n%-4d%-30s %-4d  %-2.2f",

i+1,

m[i].Hoten,

m[i].Tuoi,

m[i].Hesoluong);

}//for

//3

printf("\nNhap tuoi de tim kiem: ");

scanf("%d", &t);

printf("Danh sach Cong nhan co tuoi>=%d: ", t);

 

printf("\n%-4s%-30s %-5s  %-15s",

"STT","Ho ten", "Tuoi", "He so luong");

 

for (i=0; i<n; i++){

if (m[i].Tuoi>=t)

printf("\n%-4d%-30s %-4d  %-2.2f",

i+1,

m[i].Hoten,

m[i].Tuoi,

m[i].Hesoluong);

}//for

getch();

}


( đã được xem 1359 lần từ 14/05/2015 )

Phản hồi bài viết

   
Họ tên  
Email*
Mã xác thực email
Tiêu đề*  
Nội dung*  
Đính kèm 
 
 
Trang 1
Tôi là Lê Hữu Dũng
Giảng viên CNTT
Khoa Công nghệ Tin học
Viện Đại học Mở Hà Nội