Ví dụ Khai báo sử dụng dữ liệu kiểu liệt kê (enum)


Ví dụ phần dữ liệu kiểu liệt kê (enum) trong ngôn ngữ lập trình (lớp 08B1)


#include <conio.h>
#include <stdio.h>
enum Days {Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat};

void main(){

    Days d, i;
    clrscr();
    printf("Nhap 1 thu (0:Sun-->6: Sat): ");
    scanf("%d", &i);
    switch(i){
        case Sun:
            printf("Sunday");
            break;
        case Mon:
            printf("Monday");
            break;
        case Tue:
            printf("Tuesday");
            break;
        case Wed:
            printf("Wednesday");
            break;
    }
    getch();
}


( đã được xem 2505 lần từ 04/05/2009 )

Phản hồi bài viết

   
Họ tên  
Email*
Mã xác thực email
Tiêu đề*  
Nội dung*  
Đính kèm 
 
 
Trang 1
Tôi là Lê Hữu Dũng
Giảng viên CNTT
Khoa Công nghệ Tin học
Viện Đại học Mở Hà Nội