Ví dụ Tách từ trong xâu


Ví dụ phần kiểu dữ liệu Xâu trong ngôn ngữ lập trình (lớp 08B1)

Nhập 1 xâu ký tự.
Tách và hiện các từ đầu tiên, từ cuối cùng và từ thứ k.

#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
typedef char Xau[200];
void main(){
    Xau x, tu;
    int i, j, daucach, k;
    clrscr();
    printf("Nhap 1 xau: ");
    gets(x);
    //tach tu dau tien
    i=0;
    while(x[i]!=' '){
        tu[i]=x[i];
        i++;
    }
    tu[i]='\0';
    printf("Tu dau tien: %s", tu);
    //tach tu cuoi cung
    i=strlen(x);
    while(x[i-1]!=' ' && i>0)
        i--;
    j=0;
    while(i<=strlen(x)){
        tu[j]=x[i];
        i++;
        j++;
    }
    printf("\nTu cuoi cung: %s", tu);
    //Tach tu thu k
    printf("\nTach tu thu k, nhap k=");
    scanf("%d", &k);
    i=j=daucach=0;
    while(daucach<k-1){
        if (x[i]==' ')
            daucach++;
        i++;
    }
    while(x[i]!=' ' && i<strlen(x)){
        tu[j]=x[i];
        i++;
        j++;
    }
    tu[j]='\0';
    printf("\nTu thu %d: %s", k, tu);
    getch();
}


( đã được xem 4875 lần từ 08/05/2009 )

Phản hồi bài viết

   
Họ tên  
Email*
Mã xác thực email
Tiêu đề*  
Nội dung*  
Đính kèm 
 
 
lê thanh tuyên lethanhtuyenfithou@...
c#
thầy ơi không có tài liệu hướng dẫn môn lập trình hướng sự kiện ah?
Hữu Dũng huudungle@...
Không dùng string.h
Khi không dùng string.h thì em quay về xử lý xâu như là 1 mảng các kí tự thôi.
Lại thành ba thanhba_902@...
Xau ký tu
Thầy ơi?thầy giúp e với. E đã xem những ví dụ của thầy. về xâu ký tự phải dùng thư viên string.h thì mới được dùng strcpy, strcmpi. Bây giờ k dung thư string.h thi phai viêt lại mấy hàm này.Thây giúp em với.e cam on thay
Trang 1
Tôi là Lê Hữu Dũng
Giảng viên CNTT
Khoa Công nghệ Tin học
Viện Đại học Mở Hà Nội