Ví dụ Nhập và hiện 1 mảng (sử dụng chương trình con)


Ví dụ phần Chương trình con trong ngôn ngữ lập trình (lớp 08B1)

#include <conio.h>
#include <stdio.h>
typedef int Mang [100];
void nhap (int m[], int &n){
    int i;
    printf("So phan tu n=");
    scanf("%d", &n);
    for (i=0; i<n; i++){
        printf("a[%d]=", i+1);
        scanf("%d", &m[i]);
    }//for
}//nhap
void hien(Mang m, int n){
    int i;
    for (i=0; i<n; i++)
        printf("%3d", m[i]);
    printf("\n");
}
void main(){
    Mang a, b;
    int na, nb;
    nhap(a, na);
    printf("Mang a\n");
    hien(a, na);
    nhap(b, nb);
    printf("Mang b\n");
    hien(b, nb);
    getch();
}


( đã được xem 1879 lần từ 08/05/2009 )

Phản hồi bài viết

   
Họ tên  
Email*
Mã xác thực email
Tiêu đề*  
Nội dung*  
Đính kèm 
 
 
Trang 1
Tôi là Lê Hữu Dũng
Giảng viên CNTT
Khoa Công nghệ Tin học
Viện Đại học Mở Hà Nội