Ví dụ Đọc ghi File văn bản


Ví dụ phần Xử lý FILE trong ngôn ngữ lập trình (lớp 08B1)

/*
FILE
Ghi van ban vao file bang
    fputs(String, FILE)
    fwrite(String, length, time, FILE)
Doc van ban tu file bang
    fgets(String, lengh, FILE)
    fread(String, length, time, FILE)

*/
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

typedef char Xau[200];
void main(){
    FILE *f;
    Xau s;
    clrscr();
    printf("Nhap 1 xau: ");
    gets(s);
    f=fopen("textdata81.dat", "w+t");
    fputs(s, f);
    //fwrite(s, strlen(s),1 , f);
    fclose(f);
    f=fopen("textdata81.dat", "r+t");
    if (f!=NULL){
      while(!feof(f)){
        fgets(s,200, f);
        //fread(s, strlen(s)+1, 1, f);//strlen(s)+1 --> doc den EOF
        printf("\n %s", s);
      }
    }
    else
        printf("ERROR");
    fclose(f);
    getch();
}


( đã được xem 1870 lần từ 08/05/2009 )

Phản hồi bài viết

   
Họ tên  
Email*
Mã xác thực email
Tiêu đề*  
Nội dung*  
Đính kèm 
 
 
Trang 1
Tôi là Lê Hữu Dũng
Giảng viên CNTT
Khoa Công nghệ Tin học
Viện Đại học Mở Hà Nội