Ví dụ Con trỏ và mảng


Ví dụ phần Con trỏ trong ngôn ngữ lập trình (lớp 08B1)

/*    
Con tro va Mang
Cap phat bo nho dong
*/
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <alloc.h>
void main(){
    int *a;//con tro a se dung de tro den mang
    int i, n;
    clrscr();
    printf("Bao nhieu phan tu: ");
    scanf("%d", &n);
    //cap phat bo nho cho mang
    a= (int *) malloc(sizeof(int) * n);
    //nhap mang
    for (i=0; i<n; i++){
        printf("a[%d]=", i+1);
        scanf("%d", &a[i]);
    }
    //hien mang
    printf("Mang vua nhap la: ");
    for (i=0; i<n; i++)
        printf("%5d", a[i]);//hoac    printf("%5d", *(a+i));
    //giai phong vung nho da cap
    free(a);
    getch();
}


( đã được xem 1896 lần từ 08/05/2009 )

Phản hồi bài viết

   
Họ tên  
Email*
Mã xác thực email
Tiêu đề*  
Nội dung*  
Đính kèm 
 
 
Trang 1
Tôi là Lê Hữu Dũng
Giảng viên CNTT
Khoa Công nghệ Tin học
Viện Đại học Mở Hà Nội