Ví dụ Con trỏ và xâu ký tự


Ví dụ phần Con trỏ trong ngôn ngữ lập trình (lớp 08B1)

Viết và sử dụng hàm tách từ (sử dụng con trỏ với xâu)
/*
www.huudungle.net
Con tro va xau
*/
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <alloc.h>

//ham tachtu tra ve xau ky tu
char* tachtu(char *x, int k){
    int i, j, daucach;
    //gia su tu can tach co toi da 20 ky tu
    //co the lap trinh
    //de xac dinh chinh xac tu can tach co bao nhieu tu
    char *tu=(char *)malloc(sizeof(char)*20);

    i=j=daucach=0;
    while(daucach<k-1){
        if (x[i]==' ')
            daucach++;
        i++;
    }
    while(x[i]!=' ' && i<strlen(x)){
        tu[j]=x[i];
        i++;
        j++;
    }
    tu[j]='\0';
    return tu;
}

void main(){
    char *xau="Ha noi mua nay vang nhung con mua";
    clrscr();
    printf("tu thu 3 cua xau \"%s\" \nla \"%s\"", xau, tachtu(xau, 3));
    free(xau);
    getch();
}


( đã được xem 2693 lần từ 08/05/2009 )

Phản hồi bài viết

   
Họ tên  
Email*
Mã xác thực email
Tiêu đề*  
Nội dung*  
Đính kèm 
 
 
Hữu Dũng huudungle@...
@ Thành: xâu ký tự
Turbo C báo lỗi gì? em có thể attach bài làm của em lên đây không?
Đặng Tuấn Thành tuandangnd@...
Ngôn ngữ C
Thưa thầy? e làm vòng lặp để kiểm tra ký tự char Xau[256]; for(int i=0;Xau[i]!='\0';i++) chay DevC thi van binh thương nhưng khi chay = TurboC thi nó báo lỗi dòng chỗ Xau[i]!='\0'. em không hiểu mong thầy giúp em với????
Trang 1
Tôi là Lê Hữu Dũng
Giảng viên CNTT
Khoa Công nghệ Tin học
Viện Đại học Mở Hà Nội