Ví dụ Chương trình con: hàm kiểm tra tính nguyên tố của 1 số


Ví dụ lập trình C lớp 08B1

Viết hàm kiểm tra 1 số có phải là số nguyên tố hay không

Viết chương trình nhập vào 1 số, hãy cho biết số đó có phải số nguyên tố hay không (sử dụng hàm trên)

#include <conio.h>
#include <stdio.h>
unsigned char isNguyento(int x){
    int i, snt=1;
    //xet cac so trong khoang 2 --> x-1
    for (i=2; i<x-1; i++)
        if (x%i==0){//neu x chia het cho i
            snt=0;//x khong phai la so nguyen to
            break;
        }
    return snt;
}
void main(){
    int a;
    clrscr();
    printf("Nhap 1 so: ");
    scanf("%d", &a);
    if (isNguyento(a)!=0)
        printf("%d la so nguyen to", a);
    else
        printf("%d khong phai la so nguyen to", a);
    getch();
}

chú ý: còn có các thuật toán kiểm tra tính nguyên tố của 1 số với số lần lặp ít hơn. (tra wikipedia để tìm hiểu thêm)

( đã được xem 2874 lần từ 13/05/2009 )

Phản hồi bài viết

   
Họ tên  
Email*
Mã xác thực email
Tiêu đề*  
Nội dung*  
Đính kèm 
 
 
Trang 1
Tôi là Lê Hữu Dũng
Giảng viên CNTT
Khoa Công nghệ Tin học
Viện Đại học Mở Hà Nội