[VB6] Sử dụng RecordSet làm cấu trúc lưu trữ dữ liệu tạm thời trong bộ nhớ mà không cần kết nối tới nguồn dữ liệu


Như tôi đã nói trong bài giảng của mình, đây là một tính năng khá hay của ADO RecordSet

Nhân dịp có SV hỏi về vấn đề này, tôi viết ví dụ demo để các em SV hiểu rõ hơn
 


sử dụng recordset làm chỗ chứa
em định sử dụng recordset làm chỗ chứa dữ liệu (không kết nối với database). em muốn hỏi cách sử dụng như thế nào ạ (cách sử dụng câu lệnh thêm cột, thêm dữ liệu)
Đào Anh Tài fido_sad_1991@

 

Option Explicit
Dim Rs As New ADODB.Recordset

Private Sub Form_Load()
    ' Dinh nghia cau truc truong trong RecordSet
    Rs.Fields.Append "Ma", adVarChar, 10, adFldKeyColumn
    Rs.Fields.Append "Hoten", adVarWChar, 23
    Rs.Fields.Append "Ngaysinh", adDate
    ' Mo RecordSet ( khong chi dinh ket noi hay truy van)
    Rs.Open
    ' Them ban ghi
    Rs.AddNew
    Rs("Ma") = "A"
    Rs("Hoten") = "Nguyen van An"
    Rs("Ngaysinh") = Date    

    Rs.AddNew
    Rs("Ma") = "B"
    Rs("Hoten") = "Nguyen van B"
    Rs("Ngaysinh") = Date

' Hien len DataGrid de xem
   Set DataGrid1.DataSource = Rs
End Sub

Private Sub Form_Resize()
    DataGrid1.Top = 0
    DataGrid1.Left = 0
    DataGrid1.Width = Me.ScaleWidth
    DataGrid1.Height = Me.ScaleHeight
End Sub


( đã được xem 2906 lần từ 29/05/2011 )

Tệp đính kèm

  1. InMemoryRecordSet.zip(778 lượt tải về)

Phản hồi bài viết

   
Họ tên  
Email*
Mã xác thực email
Tiêu đề*  
Nội dung*  
Đính kèm 
 
 
pham van huynh huynhpv@...
Ghi du lieu ra file excel
Thưa thầy
Thầy có thể giúp em cách ghi dữ liệu từ datatable ra template Excel bằng C# được không ạ, em làm theo cách trên mạng thì ghi rất chậm, và nó cũng ảnh hương đến các file excel đang mở.
Em cảm ơn thầy
phạm văn huynh huynhpv@...
Gửi thầy!
Thầy cho em hỏi thêm chút ạ. Nếu ta muốn đi xóa 1 trường thì làm thế nào để xác định chỉ số của nó ạ.
Trang 1
Tôi là Lê Hữu Dũng
Giảng viên CNTT
Khoa Công nghệ Tin học
Viện Đại học Mở Hà Nội