[ASP.NET] Ví dụ Thêm dữ liệu vào 1 bảng trong DB SQL Server


tblHanghoa (PK_ihanghoaID, sTenhang, fGianiemyet, sDacdiem, sXuatxu)

 lập trình nhập dữ liệu vào tblHanghoa


( đã được xem 2305 lần từ 23/05/2012 )

Tệp đính kèm

  1. 2012_onTN.zip(1112 lượt tải về)

Phản hồi bài viết

   
Họ tên  
Email*
Mã xác thực email
Tiêu đề*  
Nội dung*  
Đính kèm 
 
 
Trang 1
Tôi là Lê Hữu Dũng
Giảng viên CNTT
Khoa Công nghệ Tin học
Viện Đại học Mở Hà Nội