[ASP.NET] Ví dụ Xoá bản ghi trên Repeater trình bày dữ liệu dạng bảng


Hiển thi danh sách hàng hoá ra dạng bảng

  Ở danh sách dạng bảng, thêm vào 1 cột chứa link button "Xoá". Xử lý sự kiện ItemCommand của Repeater để xoá bản ghi tương ứng với linkbutton Xoá được người dùng click. (hanghoa_danhsach_xoa.zip)


( đã được xem 3246 lần từ 28/05/2012 )

Tệp đính kèm

  1. Hanghoa_Danhsach_Xoa.zip(1009 lượt tải về)

Phản hồi bài viết

   
Họ tên  
Email*
Mã xác thực email
Tiêu đề*  
Nội dung*  
Đính kèm 
 
 
Trang 1
Tôi là Lê Hữu Dũng
Giảng viên CNTT
Khoa Công nghệ Tin học
Viện Đại học Mở Hà Nội