Ví dụ Khai báo, nhập, hiện dữ liệu mảng 2 chiều


Ví dụ phần cấu trúc dữ liệu "Mảng" trong ngôn ngữ lập trình (lớp 08B1)

Nhập 1 mảng m * n số nguyên. (mảng 2 chiều)

 Hiện mảng


#include <conio.h>
#include <stdio.h>
typedef int Mang[100][100];
void main(){
    Mang a;
    int i, j, h=3, c=3;
    for (i=0; i<h; i++)
        for (j=0; j<c; j++){
            printf("a[%d][%d]=", i+1, j+1);
            scanf("%d", &a[i][j]);
        }
    for (i=0; i<h; i++){
        for (j=0; j<c; j++){    
            printf("%d ", a[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    getch();
}


( đã được xem 2148 lần từ 04/05/2009 )

Phản hồi bài viết

   
Họ tên  
Email*
Mã xác thực email
Tiêu đề*  
Nội dung*  
Đính kèm 
 
 
Trang 1
Tôi là Lê Hữu Dũng
Giảng viên CNTT
Khoa Công nghệ Tin học
Viện Đại học Mở Hà Nội