Ví dụ Xóa phần tử ở vị trí thứ k của mảng


Ví dụ phần cấu trúc dữ liệu "Mảng" trong ngôn ngữ lập trình (lớp 08B1)

Xóa phần tử ở vị trí thứ k của mảng

#include <conio.h>
#include <stdio.h>
typedef float Mang [100];

void main(){
    Mang a;
    int i, n, k;
    clrscr();
    printf("N=");
    scanf("%d", &n);
    for (i=0; i<n; i++){
        printf("m[%d]=", i+1);
        scanf("%f", &a[i]);
    }
    printf("Mang vua nhap la: \n");
    for (i=0; i<n; i++)
        printf("%6.2f", a[i]);
    printf("\n Nhap so k trong [1,%d]=", n);
    scanf("%d", &k);
    k--;
    for (i=k; i<n-1; i++)
        a[i]=a[i+1];
    n--;
    printf("Mang vua xoa la: \n");
    for (i=0; i<n; i++)
        printf("%6.2f", a[i]);
    getch();
}


( đã được xem 6225 lần từ 04/05/2009 )

Phản hồi bài viết

   
Họ tên  
Email*
Mã xác thực email
Tiêu đề*  
Nội dung*  
Đính kèm 
 
 
Trang 1
Tôi là Lê Hữu Dũng
Giảng viên CNTT
Khoa Công nghệ Tin học
Viện Đại học Mở Hà Nội