Ví dụ Sắp xếp tăng dần các giá trị trong các hàng của ma trận m * n


Ví dụ phần cấu trúc dữ liệu "Mảng" trong ngôn ngữ lập trình (lớp 08B1)

Sắp xếp tăng dần các giá trị trong các hàng của ma trận m * n

#include <conio.h>
#include <stdio.h>
typedef int Mang[50][50];
void main(){
    Mang a;
    int m, n, tg, i, j, k;
    clrscr();
    printf("Nhap m hang: ");
    scanf("%d", &m);
    printf("Nhap n cot: ");
    scanf("%d", &n);
    for (i=0; i<m; i++){
        for (j=0; j<n; j++){
            printf("a[%d][%d]=", i+1, j+1);
            scanf("%d", &a[i][j]);
        }//for
    }//for
    clrscr();
    printf("\n Mang vua nhap la:\n");
    for (i=0; i<m; i++){
        for (j=0; j<n; j++)
            printf("%3d", a[i][j]);
        printf("\n");
    }//for
    //sap xep
    for(i=0; i<m; i++){
        for (j=0; j<n-1; j++){
            for (k=j+1; k<n; k++)
                if (a[i][j]>a[i][k]){
                    tg=a[i][j];
                    a[i][j]=a[i][k];
                    a[i][k]=tg;
                }
        }
    }
    printf("\n Mang da sap xep la: \n");
    for (i=0; i<m; i++){
        for (j=0; j<n; j++)
            printf("%3d", a[i][j]);
        printf("\n");
    }//for
    getch();
}


( đã được xem 2065 lần từ 04/05/2009 )

Phản hồi bài viết

   
Họ tên  
Email*
Mã xác thực email
Tiêu đề*  
Nội dung*  
Đính kèm 
 
 
Trang 1
Tôi là Lê Hữu Dũng
Giảng viên CNTT
Khoa Công nghệ Tin học
Viện Đại học Mở Hà Nội