Ví dụ tính tổng 2 ma trận


Ví dụ phần cấu trúc dữ liệu "Mảng" trong ngôn ngữ lập trình (lớp 08B1)

Tính tổng 2 ma trận

#include <conio.h>
#include <stdio.h>
typedef int Mang[50][50];
void main(){
    Mang A, B, C;
    int i, j, m, n;
    clrscr();
    printf("Nhap m hang: ");
    scanf("%d", &m);
    printf("Nhap n cot: ");
    scanf("%d", &n);
    printf("Nhap ma tran A\n");
    for (i=0; i<m; i++){
        for (j=0; j<n; j++){
            printf("A[%d][%d]=", i+1, j+1);
            scanf("%d", &A[i][j]);
        }//for
    }//for
    printf("Nhap ma tran B\n");
    for (i=0; i<m; i++){
        for (j=0; j<n; j++){
            printf("B[%d][%d]=", i+1, j+1);
            scanf("%d", &B[i][j]);
        }//for
    }//for
    //tinh tong
    for (i=0; i<m; i++){
        for (j=0; j<n; j++){
            C[i][j]=A[i][j]+B[i][j];
        }
    }
    //hien
    clrscr();
    for (i=0; i<m; i++){
        for (j=0; j<n; j++)
            printf("%3d", A[i][j]);
        printf("\n");
    }//for
    printf("+\n");
    for (i=0; i<m; i++){
        for (j=0; j<n; j++)
            printf("%3d", B[i][j]);
        printf("\n");
    }//for
    printf("==============\n");
    for (i=0; i<m; i++){
        for (j=0; j<n; j++)
            printf("%3d", C[i][j]);
        printf("\n");
    }//for
    getch();
}


( đã được xem 6578 lần từ 04/05/2009 )

Phản hồi bài viết

   
Họ tên  
Email*
Mã xác thực email
Tiêu đề*  
Nội dung*  
Đính kèm 
 
 
huudung huudung@...
@Hà
Sao hỏi về ASP.NET mà lại comment vào bài C thế này.

Lỗi của em là do chưa cài .NET cho IIS rồi.
Em xem lại trong tập slide bài giảng, phần nói về cài đặt .NET FrameWork, IIS ....
Phạm việt hà - 0208A2 pvh151@...
Không chạy đc ví dụ của thầy
Em đã down phần ví dụ của thầy về asp.net chạy nhưng cứ liên tục báo lỗi như sau:
XML Parsing Error: not well-formed
Location: http://localhost/thuchanh_7/Users_Nhap.aspx
Line Number 1, Column 2:<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Users_Nhap.aspx.cs" Inherits="Users_Nhap" %>
-^
Em không biết phải sử lý thế nào, thầy giúp em với!
Trang 1
Tôi là Lê Hữu Dũng
Giảng viên CNTT
Khoa Công nghệ Tin học
Viện Đại học Mở Hà Nội