Ví dụ Chuẩn hóa xâu


Ví dụ phần kiểu dữ liệu Xâu trong ngôn ngữ lập trình (lớp 08B1)

Nhập 1 xâu ký tự. Chuẩn hóa xâu đó rồi hiện ra màn hình

#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
typedef char Xau[200];
void main(){
    Xau x;
    int i;
    clrscr();
    printf("Nhap 1 xau: ");
    gets(x);
    //bo dau cach thua dau xau;
    i=0;
    while(x[i]==' ' && i<strlen(x))
        i++;
    strcpy(&x[0], &x[i]);
    //bo dau cach thua o giua xau
    i=0;
    while(i<strlen(x)-1){
        if (x[i]==' ' && x[i+1]==' ')
            strcpy(&x[i], &x[i+1]);
        else
            i++;    
    }
    //bo dau cach thua o cuoi xau
    while(x[strlen(x)]==' ')
        x[strlen(x)]='\0';
    printf("\n \"%s\"", x);
    getch();
}


( đã được xem 5722 lần từ 08/05/2009 )

Phản hồi bài viết

   
Họ tên  
Email*
Mã xác thực email
Tiêu đề*  
Nội dung*  
Đính kèm 
 
 
Dang Anh Tuan danganhtuan121187@...
Thầy giúp em với
Thưa thầy?e viết 1 chương trinh nhưng k được sử dụng thư viên string.h . trong thu viện này có các hàm như strcpy- hàm copy xau, strcat - hàm gán xâu, strcmpi - so sánh, strlen- đếm ký tự.thầy giúp e viết nhũng hàm nay với.
void strcpy()
{
}
để khi em làm chỉ gọi thôi.e viết mãi nhưng k được. em cảm ơn thầy nhiều
Trang 1
Tôi là Lê Hữu Dũng
Giảng viên CNTT
Khoa Công nghệ Tin học
Viện Đại học Mở Hà Nội