Ví dụ Tham trị và Tham biến của chương trình con


Ví dụ phần Chương trình con trong ngôn ngữ lập trình (lớp 08B1)

Thư viện

#include <conio.h>
#include <stdio.h>

Chương trình con Test1 sử dụng tham số theo kiểu tham trị.

void test1(int valueArg){
    valueArg+=1;
    printf("\n Test 1\n Inside function: %d", valueArg);
}

Chương trình con Test2 sử dụng tham số theo kiểu tham biến (tham chiếu)

void test2(int &refArg){
    refArg +=1;
    printf("\n Test 2\n Inside function: %d", refArg);
}

Chương trình chính

void main(){
    int a=100;
    clrscr();
    printf("1. Before a=%d", a);
    test1(a);
    printf("\n2. After Test1: \na=%d", a);
    test2(a);
    printf("\n3. After Test2: \na=%d", a);
    getch();
}


( đã được xem 2001 lần từ 08/05/2009 )

Phản hồi bài viết

   
Họ tên  
Email*
Mã xác thực email
Tiêu đề*  
Nội dung*  
Đính kèm 
 
 
Trang 1
Tôi là Lê Hữu Dũng
Giảng viên CNTT
Khoa Công nghệ Tin học
Viện Đại học Mở Hà Nội