Ví dụ Chương trình con với tham số kiểu xâu ký tự


Ví dụ phần Chương trình con trong ngôn ngữ lập trình (lớp 08B1)

#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
typedef char Xau [100];
void chuanhoa (char x[]){    
    int i;
    while(x[0]==' ')
        strcpy(&x[0], &x[1]);
    i=0;
    while(i<strlen(x)-1){
        if (x[i]==' ' && x[i+1]==' ')
            strcpy(&x[i], &x[i+1]);
        else
            i++;    
    }
    while(x[strlen(x)-1]==' '){
        x[strlen(x)-1]='\0';
    }
}
void tachtu(Xau x, int k, Xau tu){
    int i, j, daucach;
    i=j=daucach=0;
    while(daucach<k-1){
        if (x[i]==' ')
            daucach++;
        i++;
    }
    while(x[i]!=' ' && i<strlen(x)){
        tu[j]=x[i];
        i++;
        j++;
    }
    tu[j]='\0';
}


void main(){
    Xau s="    Hom    nay la Thu     Sau   ";
    Xau w;
    clrscr();
    printf("Xau truoc chuan hoa: \"%s\"", s);
    chuanhoa(s);
    printf("\nXau sau chuan hoa: \"%s\"", s);    
    //dung thu tuc tachtu
    tachtu(s, 2, w);
    printf("\nTu thu 2 la \"%s\"", w);
    getch();
}


( đã được xem 1855 lần từ 08/05/2009 )

Phản hồi bài viết

   
Họ tên  
Email*
Mã xác thực email
Tiêu đề*  
Nội dung*  
Đính kèm 
 
 
nguyenbaotinh nguyen.baotinh@...
chuong trinh pascal
cho em hoi ve bai tap nay mot chut a!Viet ctr xoa cac ky tu lien tiep giong nhau trong 1 xau cho truoc va chi chua lai 1 du lieu xau.inp gom 1 dong chua xau gom cac chu cai in thuong.Ghi ra tep chua xau.out chua xau sau khi xoa bo cac ky tu thuong.VD:pppppiiiiiaaannoo.
Em khai bao f:text; nhung mak neu lam nhu z thi chut nua minh lam dong lenh la for i:=2 to length (f) do no bao loi length pai khai bao la string moi dung la sao z chi jup em voi gui qua dia chi email nguyen.baotinh@yahoo.com.vn ngen! em cam on!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hữu Dũng huudungle@...
@ Thành: xâu ký tự
Phần xâu ký tự trong môn Lập trình cơ sở (C/Pascal) ở khoa mình học không ít đâu.

Các ví dụ về C thì em có thể xem thêm trong Tôi dạy > Lập trình C
Đặng Tuấn Thành tuandangnd@...
Xâu ký tự
E mới bit thầy có trang web riêng nên hôm nay mới vào.Thầy có trang web SV là tiện nhất có gì không hiểu gửi câu hỏi luôn cho thầy. Thầy ơi.E thấy xâu ký tự là phần rất hay nhưng ở trường thì học cũng ít thầy nhỉ. Thầy ơi phần xâu ký tự này còn dạng nào nữa không.Sao thầy không post lên.

Trang 1
Tôi là Lê Hữu Dũng
Giảng viên CNTT
Khoa Công nghệ Tin học
Viện Đại học Mở Hà Nội