Ví dụ Chương trình con với tham số có giá trị mặc định


Ví dụ phần Chương trình con trong ngôn ngữ lập trình (lớp 08B1)

#include <conio.h>
#include <stdio.h>
int tang (int x, int i=1){
    return x+i;
}
void main(){
    int a=2, b=9;
    printf("Truoc khi tang\n");
    printf("a=%d\n", a);
    printf("b=%d\n", b);
    a=tang(a, 2);
    b=tang(b);
    printf("Sau khi tang\n");
    printf("a=%d\n", a);
    printf("b=%d\n", b);
    getch();
    
}


( đã được xem 1534 lần từ 08/05/2009 )

Phản hồi bài viết

   
Họ tên  
Email*
Mã xác thực email
Tiêu đề*  
Nội dung*  
Đính kèm 
 
 
Trang 1
Tôi là Lê Hữu Dũng
Giảng viên CNTT
Khoa Công nghệ Tin học
Viện Đại học Mở Hà Nội