Ví dụ Nhập, Hiện, Sắp xếp mảng (sử dụng chương trình con)


Ví dụ phần Chương trình con trong ngôn ngữ lập trình (lớp 08B1)

#include <conio.h>
#include <stdio.h>
typedef int Mang[100];
void nhapmang(Mang m, int &n){
    int i;
    printf("Nhap so luong: ");
    scanf("%d", &n);
    for (i=0; i<n; i++){
        printf("m[%d]=", i+1);
        scanf("%d", &m[i]);
    }//for
}//nhapmang
void hienmang(Mang m, int n){
    int i;
    for (i=0; i<n; i++)
        printf("%5d", m[i]);
    printf("\n");
}
void doicho(int &x, int &y){
    int tg=x;
    x=y;
    y=tg;
}
void sapxep(Mang m, int n){
    int i, j;
    for (i=0; i<n-1; i++)
        for (j=i+1; j<n; j++)
            if (m[i]>m[j])
                doicho(m[i], m[j]);
}
void main(){
    Mang a;
    int n;
    clrscr();
    nhapmang(a, n);
    hienmang(a, n);
    sapxep(a, n);
    hienmang(a, n);
    getch();
}


( đã được xem 1688 lần từ 08/05/2009 )

Phản hồi bài viết

   
Họ tên  
Email*
Mã xác thực email
Tiêu đề*  
Nội dung*  
Đính kèm 
 
 
Trang 1
Tôi là Lê Hữu Dũng
Giảng viên CNTT
Khoa Công nghệ Tin học
Viện Đại học Mở Hà Nội