Ví dụ chương trình con tách từ cuối của 1 xâu


Ví dụ phần Chương trình con trong ngôn ngữ lập trình (lớp 08B1)

Viết chương trình con tách từ cuối của 1 xâu.
Nhập vào N họ tên, hiện ra màn hình các tên trong các họ tên đó.


#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
typedef char Xau[100];
typedef Xau Mang[50];
void tucuoi(Xau s, Xau tu){
    int i=strlen(s);
    int j=0;
    while(i>0 && s[i-1]!=32)
        i--;
    while(i<=strlen(s)){
        tu[j]=s[i];
        i++;
        j++;
    }    
}
void main(){
    Xau ten;
    Mang a;
    int n, i;
    printf("Bao nhieu ho ten: ");
    scanf("%d", &n);
    for(i=0; i<n; i++){
        printf("m[%d]=", i+1);
        fflush(stdin);
        gets(a[i]);
    }
    printf("Cac ho ten: \n");
    for (i=0; i<n; i++){
        tucuoi(a[i], ten);
        printf("\n%d. %s", i+1, ten);
    }
    
    getch();
}


( đã được xem 1612 lần từ 08/05/2009 )

Phản hồi bài viết

   
Họ tên  
Email*
Mã xác thực email
Tiêu đề*  
Nội dung*  
Đính kèm 
 
 
Trang 1
Tôi là Lê Hữu Dũng
Giảng viên CNTT
Khoa Công nghệ Tin học
Viện Đại học Mở Hà Nội