Ví dụ khai báo và sử dụng kiểu cấu trúc


Ví dụ phần kiểu dữ liệu cấu trúc trong ngôn ngữ lập trình (lớp 08B1)

#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
//cach 1
typedef struct{
        char hoten[30];
        int tuoi;
    } Nguoi;
//cach 2
struct Thisinh{
    char sbd[10];
    char hoten[30];
    float diem;
};
void main(){
    Nguoi a;//khai bao theo cach 1
    struct Thisinh b;//khai bao theo cach 2
    clrscr();
    strcpy(a.hoten,"Nguyen Van A");
    a.tuoi=20;
    strcpy(b.sbd,"MHN2009");
    strcpy(b.hoten, "N.T.Mai");
    b.diem=12.5;
    printf("Nguoi\n");
    printf("Ho ten: %s (%d tuoi)", 
        a.hoten, a.tuoi);

    printf("\n\nThi sinh:\n");
    printf("SBD: %s\nHo ten: %s\nDiem: %f", 
        b.sbd, b.hoten, b.diem);
    getch();
}


( đã được xem 1801 lần từ 08/05/2009 )

Phản hồi bài viết

   
Họ tên  
Email*
Mã xác thực email
Tiêu đề*  
Nội dung*  
Đính kèm 
 
 
Trang 1
Tôi là Lê Hữu Dũng
Giảng viên CNTT
Khoa Công nghệ Tin học
Viện Đại học Mở Hà Nội