Ví dụ Đọc ghi từng ký tự vào FILE văn bản


Ví dụ phần Xử lý FILE trong ngôn ngữ lập trình (lớp 08B1)

/*
FILE
Ghi van ban vao file su dung fputc(FILE)
Doc van ban tu file su dung fgetc(FILE)

*/
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
typedef char Xau[200];
void main(){
    FILE *f;
    Xau s;
    int i=0;
    clrscr();
    //mo file de ghi. Neu chua co se tao
    f=fopen("textdata82.dat", "w");
    printf(" Hay nhap 1 xau: ");
    gets(s);
    while(i<strlen(s)){
        fputc(s[i], f);
        i++;
    }
    fclose(f);//dong file
    //mo file de doc
    f=fopen("textdata82.dat", "r");
    if (f!=NULL){
      while(!feof(f)){
        char c=    fgetc(f);
        printf("%c", c);
      }
    }
    else
        printf("ERROR");
    fclose(f);
    getch();
}


( đã được xem 2008 lần từ 08/05/2009 )

Phản hồi bài viết

   
Họ tên  
Email*
Mã xác thực email
Tiêu đề*  
Nội dung*  
Đính kèm 
 
 
Trang 1
Tôi là Lê Hữu Dũng
Giảng viên CNTT
Khoa Công nghệ Tin học
Viện Đại học Mở Hà Nội