Ví dụ Đọc ghi FILE nhị phân


Ví dụ phần Xử lý FILE trong ngôn ngữ lập trình (lớp 08B1)

/*
    FILE
    Doc, ghi file nhi phan
*/
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
typedef struct{
    char hoten[30];
    int tuoi;
} Nguoi;

void main(){
    Nguoi a, b;
    FILE* f;
    strcpy(a.hoten,"Nguyen Van Hoa");
    a.tuoi=20;
    //Mo file de ghi
    f=fopen("binary.dat", "wb");
    fwrite(&a, sizeof(a), 1, f);
    fclose(f);
    //Mo file de doc
    f=fopen("binary.dat","rb");
    fread(&b, sizeof(b), 1, f);
    fclose(f);
    printf("\n Ho ten: %s", b.hoten);
    printf("\n Tuoi: %d", b.tuoi);
    getch();
}


( đã được xem 4013 lần từ 08/05/2009 )

Phản hồi bài viết

   
Họ tên  
Email*
Mã xác thực email
Tiêu đề*  
Nội dung*  
Đính kèm 
 
 
Trang 1
Tôi là Lê Hữu Dũng
Giảng viên CNTT
Khoa Công nghệ Tin học
Viện Đại học Mở Hà Nội