Ví dụ Con trỏ, địa chỉ biến và khử tham chiếu cho con trỏ


Ví dụ phần Con trỏ trong ngôn ngữ lập trình (lớp 08B1)

/*
Con tro
Dia chi bien, khu tham chieu
*/
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
void main(){
    int x=3;
    int* p=&x;//gan cho p dia chi cua x
    clrscr();
    printf("x=%d\n", x);
    printf("p=%d\n", p);//dia chi chua trong p (DS:FFFD)
    printf("*p=%d\n", (*p));//khu tham chieu cua p, gia tri o vung nho p tro toi
    *p=10;
    printf("Sau khi thay doi\nx=%d", x);
    getch();
}


( đã được xem 1646 lần từ 08/05/2009 )

Phản hồi bài viết

   
Họ tên  
Email*
Mã xác thực email
Tiêu đề*  
Nội dung*  
Đính kèm 
 
 
Trang 1
Tôi là Lê Hữu Dũng
Giảng viên CNTT
Khoa Công nghệ Tin học
Viện Đại học Mở Hà Nội