Ví dụ Con trỏ trong tham số của chương trình con


Ví dụ phần Con trỏ trong ngôn ngữ lập trình (lớp 08B1)

/*

Con tro
Tham so kieu con tro
*/
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
void doicho (int *x, int *y){
    int tg;
    tg=*x;//lay gia tri vung nho dang tro moi x gan vao tg
    *x=*y;//gan gia tri vung nho dang tro moi y vao vung nho dang tro boi x
    *y=tg;//gan gia tri tg vao vung nho dang tro boi y
}
void main(){
    int a, b;
    clrscr();
    printf("Nhap 2 so a, b: ");
    scanf("%d%d", &a, &b);
    printf("So vua nhap\na=%d\nb=%d\n", a, b);
    doicho(&a, &b);
    printf("Sau doi cho\na=%d\nb=%d\n", a, b);
    getch();
}


( đã được xem 1627 lần từ 08/05/2009 )

Phản hồi bài viết

   
Họ tên  
Email*
Mã xác thực email
Tiêu đề*  
Nội dung*  
Đính kèm 
 
 
Trang 1
Tôi là Lê Hữu Dũng
Giảng viên CNTT
Khoa Công nghệ Tin học
Viện Đại học Mở Hà Nội