Ví dụ Con trỏ và kiểu cấu trúc


Ví dụ phần Con trỏ trong ngôn ngữ lập trình (lớp 08B1)

/*
Con tro tro den cau truc
*/
#include <alloc.h>
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
typedef struct {
    char name[20];
    int age;
} Person;
void main(){
    Person *p;
    clrscr();
    p=(Person *)malloc(sizeof(Person) * 1);
    strcpy(p->name,"Dung Huu");
    p->age=21;
    printf("%s (%d tuoi)", p->name, p->age);
    free(p);
    getch();
}


( đã được xem 1955 lần từ 08/05/2009 )

Phản hồi bài viết

   
Họ tên  
Email*
Mã xác thực email
Tiêu đề*  
Nội dung*  
Đính kèm 
 
 
Trang 1
Tôi là Lê Hữu Dũng
Giảng viên CNTT
Khoa Công nghệ Tin học
Viện Đại học Mở Hà Nội