xHTML - Nào ta cùng xem


Những người thiết kế văn bản và trình duyệt (tạm dịch) không ngừng tìm kiếm những cách thức mới để truyền tải những ý tưởng của họ qua cách đánh dấu (markup) mới.....(W3C)

Những người thiết kế văn bản và trình duyệt (tạm dịch) không ngừng tìm kiếm những cách thức mới để truyền tải những ý tưởng của họ qua cách đánh dấu (markup) mới. Với XML, thật dễ dàng để đưa ra các thành phần mới hoặc thêm thuộc tính cho các thành phần.
Những cách thức truy cập Internet khác nhau đang không ngừng được giới thiệu. Họ XHTML được thiết kế để tương thích với những phần mềm đầu cuối mới. Qua các phần mềm và cấu trúc văn bản mới này, các server, proxy và phần mềm đầu cuối có thể thực hiện sự chuyển đổi nội dung tốt nhất.
 1. Những qui định về văn bản
  • Nút gốc của văn bản phải là html
  • Nút gốc phải chứa khai báo XML namespace <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" ...>
  • Trước nút gốc phải có khai báo DOCTYPE
   <!DOCTYPE html
        PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">


   <!DOCTYPE html
        PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">


   <!DOCTYPE html
        PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">

  • Nên sử dụng khai báo XML cho văn bản XHTML
   <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. Sự khác biệt so với HTML 4
  • Văn bản phải có khuôn dạng chuẩn (well-formed):Thẻ nào mở trước thì đóng sau
  • Tên thẻ và thuộc tính phải ở dạng chữ thường
  • Bắt buộc phải có phần đóng cho các thẻ chứa (<tag>....</tag>)
  • Giá trị của thuộc tính phải đặt trong dấu "...." (hoặc '....')
  • XHTML không hỗ trợ thuộc tính đơn
  • Thẻ rỗng (<br>, <hr>, .....) cũng phải đóng (<br />, <hr />, ....)
  • Nội dung của thẻ <script> và <style> nên đặt trong <![CDATA[......]]>
   <script type="text/javascript">
   <![CDATA[
   ... unescaped script content ...
   ]]>
   </script>
  • Các thành phần không chứa nhau:
   • a không chứa a
   • pre không chứa img, object, big, small, sub, sup
   • button không chứa input, select, textarea, label, button, form, fieldset, iframe, isindex
   • label không chứa label
   • form không chứa form
  • Thuộc tính id thì còn nhưng thuộc tính name sẽ bị loại trừ trong các phiên bản XHTML tới
  • Giá trị của các thuộc tính được định nghĩa trước (như thuộc tính type="text|radio|....") phải viết chữ thường trong xhtml

 3. Hãy làm chúng tương thích với nhau
  Để XHTML có thể hiển thị tốt trên các trình duyệt (hay phần mềm đầu cuối) theo chuẩn HTML, ta nên tuân thủ một số khuyến cáo sau:
  1. Chỉ thị xử lý và khai báo XML:
   Khi có khai báo xml (<?xml ... ?>), một số trình duyệt cũ hiểu lầm đó không phải là XML chuẩn chứ không phải là HTML, nên sẽ không hiển thị như mong muốn. Để tương thích, tạm thời không nên sử dụng chỉ thị tiền xử lý và khai báo XML. Tuy nhiên, cần nhớ rằng, khi không có khai báo XML, văn bản chỉ có thể sử dụng 2 dạng bảng mã UTF-8 hoặc UTF-16.
  2. Thẻ rỗng
   Thể rỗng nên kết thúc bằng <tag /> thay vì <tag/>
  3. Thuộc tính lang xml:lang
   Nên sử dụng cả 2 thuộc tính này khi chỉ định ngôn ngữ cho 1 thành phần (xml:lang sẽ được ưu tiên)
  4. Style Sheets & Scripts
   Hãy dùng StyleSheet bên ngoài (tệp *.css) nếu trong StyleSheet có các kí tự <, &, ]]> hay --
   Hãy dùng Script bên ngoài (tệp *.js) nếu trong StyleSheet có các kí tự <, &, ]]> hay --
  5. Dấu xuống dòng & khoảng trắng
   Tránh sử dụng dấu xuống dòng hay nhiều khoảng trắng trong thuộc tính của các thành phần.
  6. id và name
   Sử dụng cả id và name khi cần chỉ định tên cho thành phần.
  7. Bảng mã kí tự
   sử dụng <meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=....." />
   và cả <?xml version="1.0" encoding="......"?> khi chỉ định bảng mã kí tự cho văn bản XHTML
  8. Thuộc tính đơn
   Thuộc tính đơn được viết dạng đầy đủ attrib="attrib" chỉ được hiểu tốt trên trình duyệt hỗ trợ HTML 4 (compact, nowrap, ismap, declare, noshade, checked, disabled, readonly, multiple, selected, noresize, defer)

( đã được xem 2259 lần từ 11/03/2009 )

Phản hồi bài viết

   
Họ tên  
Email*
Mã xác thực email
Tiêu đề*  
Nội dung*  
Đính kèm 
 
 
Trang 1
Tôi là Lê Hữu Dũng
Giảng viên CNTT
Khoa Công nghệ Tin học
Viện Đại học Mở Hà Nội