Lựa chọn DOCTYPE cho trang web của bạn


Lựa chọn chính xác DOCTYPE để trang web của bạn được diễn giải chính xác hơn khi hiển thị.

Với XHTML

XHTML strict: ( dùng Doctype này khi không sử dụng các thẻ đã bị loại trừ hoặc frameset với XHTML)

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

XHTML transitional: (dùng Doctype này khi văn bản của bạn là XHTML và có chứa những thẻ đã bị loại trừ)

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

XHTML frameset: (dùng Doctype này khi văn bản của bạn là XHTML và có chứa những thẻ đã bị loại trừ hay frameset)

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">
Với HTML

 HTML strict: (dùng Doctype này khi văn bản của bạn là HTML và không chứa những thẻ đã bị loại trừ)

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

HTML transitional (hay loose): (dùng Doctype này khi văn bản của bạn là HTML nhưng có chứa những thẻ đã bị loại trừ)

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

HTML frameset: (dùng Doctype này khi văn bản của bạn là HTML nhưng có chứa những thẻ đã bị loại trừ hay frameset.)

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">

nguồn http://www.cookwood.com/html/extras/doctypes.html

( đã được xem 2444 lần từ 11/03/2009 )

Phản hồi bài viết

   
Họ tên  
Email*
Mã xác thực email
Tiêu đề*  
Nội dung*  
Đính kèm 
 
 
Trang 1
Tôi là Lê Hữu Dũng
Giảng viên CNTT
Khoa Công nghệ Tin học
Viện Đại học Mở Hà Nội