Lọc kí tự cho TextBox trong VB6


Ví dụ này, tôi sử dụng sự kiện keypress của textbox để lọc các kí tự được phép nhập vào textbox.

' Loc ki tu so
' Vi du tao boi huudungle vao ngay 2009 Jul 06
' Cong bo tai www.huudungle.net
' Tu do su dung cho muc dich hoc tap
'   xong cac ghi chu tren phai duoc giu nguyen.
Option Explicit

Private Sub txtSo_KeyPress(KeyAscii As Integer)
    ' Khong xet ma cua cac ki tu dieu khien (<=32)
    If KeyAscii < 32 Then Exit Sub
    ' Neu khong phai chu so [0, 9] thi huy ki tu do di
    If Chr(KeyAscii) > vbKey9 _
        Or Chr(KeyAscii) > vbKey0 Then
        KeyAscii = 0
    End If
End Sub


( đã được xem 2990 lần từ 06/07/2009 )

Phản hồi bài viết

   
Họ tên  
Email*
Mã xác thực email
Tiêu đề*  
Nội dung*  
Đính kèm 
 
 
Lê Hữu Dũng huudungle@...
lọc Copy/Paste
Để lọc Paste thì em cần xử lý 2 sự kiện
1. khi người dùng bấm Ctrl + V (KeyDown)
2. bấm chuột phải(MouseDown) bật ContextMenu
Hoten hatxi_hichic@...
Tiêu đề
Thưa thầy, với code này khi bấm phím thì ổn rồi, bây giờ em cố tình đặt các ký tự không phải số vào textbox này bằng cách coppy paste thì sao ạ.???
 huongapple@...
cảm ơn thầy
cảm ơn thầy
Hữu Dũng huudung@...
Esc để thoát khỏi Form
CommandButton có thuộc tính Cancel, nếu được đặt bằng True thì CommandButton đó sẽ hoạt động mặc định mỗi khi người dùng Esc trên Form
 huongapple@...
keypress
em chào thầy em muốn sử dụng phím ví dụ như khi ta sử dụng phím Esc thì sẽ thoát khỏi chương trình giống như khi check vào box "thoát"
code của em
Private Sub cmdthoat_Click()
Unload Me
End Sub
Private Sub form_load()
Form1.KeyPreview = True

End Sub

Public Sub keypress()
keyascii As Integer
keyascii = Asc(UCase(Chr(keyascii)))
Select Case keyascii
Case 27: cmdthoat_Click
End Select
End Sub

thầy giúp em nhé
em ko hiểu lắm
em diễn đạt hơi kém mong thầy thông cảm
Nguyễn Mạnh Hùng nguyen_manhhungit@...
Cái DL Giới tính trong C#
thầy ơi,e muốn tạo 1 dữ liệu giới tính trong SQL thì e dùng bit,nhưng trong câu lệnh INSERT thì e sẽ code thao tác với cái trường giới tính như thế nào
và hiện ra GridView nữa
e chẳng biết hỏi thầy ở chỗ nào,thầy giúp e nhé
trong C# thầy à
Trang 1
Tôi là Lê Hữu Dũng
Giảng viên CNTT
Khoa Công nghệ Tin học
Viện Đại học Mở Hà Nội