Công ty seta:cinq Việt Nam tuyển dụng
Cựu SV FITHOU nhờ tôi đăng thông báo tuyển lập trình viên PHP, ASP.NET
Việc làm về PHP và web design
Tôi là Lê Hữu Dũng
Giảng viên CNTT
Khoa Công nghệ Tin học
Viện Đại học Mở Hà Nội