Sử dụng DOM & JavaScript chọn nhiều checkbox trên trang web
Ta đã gặp ứng dụng chọn nhiều checkbox với 1 click như trong Yahoo Mail, Gmail.. Ví dụ này demo cho phương thức getElementsByTagName(..) của DOM để làm việc tương tự
Ví dụ phần lập trình client side (môn học Lập trình web)
Tôi là Lê Hữu Dũng
Giảng viên CNTT
Khoa Công nghệ Tin học
Viện Đại học Mở Hà Nội