Ví dụ về nhập xuất dữ liệu ra file trong C++
C++ cung cấp các đối tượng fstream, ifstream, ofstream cho phép đọc ghi dữ liệu ra file.
Tôi là Lê Hữu Dũng
Giảng viên CNTT
Khoa Công nghệ Tin học
Viện Đại học Mở Hà Nội