Thêm 1 ví dụ với Kiểu cấu trúc
Congnhan{Hoten, Tuoi, Hesoluong} Bài này chúng ta làm việc với 1 mảng DL có cấu trúc như trên
Trả lời về bài toán "Dãy con khác nhau (nhiều nhất)"
Ví dụ Chương trình con: hàm kiểm tra tính nguyên tố của 1 số
Ví dụ về File nhị phân, chương trình con, cấu trúc và con trỏ
Ví dụ Con trỏ và xâu ký tự
Ví dụ Con trỏ và kiểu cấu trúc
Ví dụ Con trỏ và mảng
Ví dụ Cấp phát bộ nhớ động cho con trỏ
Ví dụ Con trỏ trong tham số của chương trình con
Ví dụ Con trỏ, địa chỉ biến và khử tham chiếu cho con trỏ
Ví dụ Đọc ghi FILE nhị phân
Ví dụ Đọc ghi FILE có định dạng (các hàm fscanf, fprintf)
Ví dụ Đọc ghi từng ký tự vào FILE văn bản
Ví dụ Đọc ghi File văn bản
Ví dụ Nhập và hiện danh sách thí sinh ( gồm số báo danh, họ tên, điểm thi 3 môn)
Ví dụ khai báo và sử dụng kiểu cấu trúc
Ví dụ chương trình con tách từ cuối của 1 xâu
Ví dụ Nhập, Hiện, Sắp xếp mảng (sử dụng chương trình con)
Ví dụ Chương trình con với tham số có giá trị mặc định
Ví dụ Chương trình con với tham số kiểu xâu ký tự
Ví dụ Nhập và hiện 1 mảng (sử dụng chương trình con)
Ví dụ Tham trị và Tham biến của chương trình con
Ví dụ Tách từ trong xâu
Ví dụ Chuẩn hóa xâu
Ví dụ tính tổng 2 ma trận
Ví dụ Sắp xếp tăng dần các giá trị trong các hàng của ma trận m * n
Ví dụ Chèn X vào vị trí thứ k của mảng.
Ví dụ Xóa phần tử ở vị trí thứ k của mảng
Ví dụ Khai báo sử dụng dữ liệu kiểu liệt kê (enum)
Ví dụ Khai báo, nhập, hiện dữ liệu mảng 2 chiều
Tôi là Lê Hữu Dũng
Giảng viên CNTT
Khoa Công nghệ Tin học
Viện Đại học Mở Hà Nội