Lập trình C
Thêm 1 ví dụ với Kiểu cấu trúc
Congnhan{Hoten, Tuoi, Hesoluong} Bài này chúng ta làm việc với 1 mảng DL có cấu trúc như trên
Trả lời về bài toán "Dãy con khác nhau (nhiều nhất)"
Ví dụ Chương trình con: hàm kiểm tra tính nguyên tố của 1 số
Ví dụ về File nhị phân, chương trình con, cấu trúc và con trỏ
Ví dụ Con trỏ và xâu ký tự
Ví dụ Con trỏ và kiểu cấu trúc
Ví dụ Con trỏ và mảng
Ví dụ Cấp phát bộ nhớ động cho con trỏ
Ví dụ Con trỏ trong tham số của chương trình con
Ví dụ Con trỏ, địa chỉ biến và khử tham chiếu cho con trỏ
Ví dụ Đọc ghi FILE nhị phân
Ví dụ Đọc ghi FILE có định dạng (các hàm fscanf, fprintf)
Ví dụ Đọc ghi từng ký tự vào FILE văn bản
Ví dụ Đọc ghi File văn bản
Ví dụ Nhập và hiện danh sách thí sinh ( gồm số báo danh, họ tên, điểm thi 3 môn)
Ví dụ khai báo và sử dụng kiểu cấu trúc
Ví dụ chương trình con tách từ cuối của 1 xâu
Ví dụ Nhập, Hiện, Sắp xếp mảng (sử dụng chương trình con)
Ví dụ Chương trình con với tham số có giá trị mặc định
Ví dụ Chương trình con với tham số kiểu xâu ký tự
Ví dụ Nhập và hiện 1 mảng (sử dụng chương trình con)
Ví dụ Tham trị và Tham biến của chương trình con
Ví dụ Tách từ trong xâu
Ví dụ Chuẩn hóa xâu
Ví dụ tính tổng 2 ma trận
Ví dụ Sắp xếp tăng dần các giá trị trong các hàng của ma trận m * n
Ví dụ Chèn X vào vị trí thứ k của mảng.
Ví dụ Xóa phần tử ở vị trí thứ k của mảng
Ví dụ Khai báo sử dụng dữ liệu kiểu liệt kê (enum)
Ví dụ Khai báo, nhập, hiện dữ liệu mảng 2 chiều

LT hướng đối tượng (C++)
Ví dụ về nhập xuất dữ liệu ra file trong C++
C++ cung cấp các đối tượng fstream, ifstream, ofstream cho phép đọc ghi dữ liệu ra file.

Lập trình web
[ASP.NET] Thêm dữ liệu vào bảng phía nhiều và hiển thị dữ liệu từ bảng đó
Cho 2 bảng tblNhomhang(PK_iNhomhangID, sTennhom) tblHanghoa (PK_iHanghoaID, sTenhang, fGianiemyet, sDacdiem, sXuatxu, tCapnhatcuoi, FK_iNhomhangID) có quan hệ 1-N
[ASP.NET] Ví dụ hiện danh sách hàng hoá lên GridView
[ASP.NET] Ví dụ sửa dữ liệu (2)
[ASP.NET] Ví dụ sửa dữ liệu
[ASP.NET] Ví dụ Xoá bản ghi trên Repeater trình bày dữ liệu dạng bảng
[ASP.NET] Ví dụ hiện danh sách hàng hoá lên Repeater
[ASP.NET] Ví dụ Thêm dữ liệu vào 1 bảng trong DB SQL Server
[ASP.NET] Hiển thị dữ liệu trên GridView (cách đơn giản)
Các ví dụ Lập trình Web (ASP 3.0)
Ví dụ ngày 31/03/2009
0208A1: Ví dụ, bài tập ngày 24/3/2009
Các bài tập thực hành lập trình Web (ASP.NET)
Các ví dụ phần CSS (môn học Lập trinh Web)
Các ví dụ lập trình web(ASP.NET)
Ví dụ phần lập trình client side (môn học Lập trình web)

Hệ quản trị CSDL
Bài tập thực hành dành cho lớp AAW5112013.1 (Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL)
tại FITHOU
Tài liệu lớp học Hệ quản trị CSDL (Access-VB) tháng 7,8/2012
Chuỗi kết nối vào SQL Server
Bài tập thực hành Access

Java
Bài tập thực hành Lập trình hướng đối tượng với Java
Bài tập này được giao cuối chương 2: Lập trình hướng đối tượng với Java trong tập slide do tôi giảng dạy
Cơ bản về J2ME Bluetooth: Bài 3: Viết ứng dụng Server & Client
[J2ME: GameAPI] Ví dụ về TiledLayer, Sprite
Java 06B2: Nơi nộp kết quả nghiên cứu J2ME
J2ME: Căn bản về Push Registry
J2ME: Ví dụ về FileConnection (JSR75)
Java: Bài tập về luồng và vẽ hình trên Swing
Java: ví dụ về Mảng
Java: ví dụ về xử lý sự kiện trên giao diện người dùng (swing)
Java: bài tập về đồng bộ hóa các luồng
Ví dụ Java: Thừa kế, viết đè phương thức
Ví dụ Java: mảng đối tượng
Xử lý sự kiện trên giao diện mức cao trong MIDlet
Cơ bản về J2ME Bluetooth: Bài 2: Mô hình ứng dụng
Cơ bản về J2ME Bluetooth: Bài 1: Mở đầu
Các bước cơ bản để thực thi một ứng dụng J2ME qua Java Wireless Toolkit
Các bước cơ bản để viết và thực thi 1 chương trình java
Tôi là Lê Hữu Dũng
Giảng viên CNTT
Khoa Công nghệ Tin học
Viện Đại học Mở Hà Nội